Στο πλαίσιο της δράσης “Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού για Διδασκαλία (ΗΕ-STA-P)” του προγράμματος Erasmus+ ενθαρρύνεται η κινητικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΤΕΙ Ηπείρου με σκοπό την διδασκαλία σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα του εξωτερικού, μέσω υποτροφιών που χορηγούνται από το ΙΚΥ. Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού που θα συμμετάσχουν στη δράση, γίνονται δέκτες νέων εμπειριών και πρακτικών αποκτώντας νέες γνώσεις και δεξιότητες ή εμπλουτίζοντας τις ήδη υπάρχουσες.

Τονίζεται ότι θα πρέπει να υπάρχει Διαπανεπιστημιακή Συμφωνία (Inter-Institutional Agreement) σε ισχύ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μεταξύ των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (TEI Ηπείρου και Ιδρύματος Υποδοχής).

Ο κατάλογος των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες με το ΤΕΙ Ηπείρου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος (http://erasmus.teiep.gr/) και ανανεώνεται τακτικά.

Επισυνάπτονται:

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2. ΑΙΤΗΣΗ

3. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

4. STAFF MOBILITY AGREEMENT FOR TEACHING