Σε συνέχεια της με αριθμ. 1440/23-02-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου στη Δράση: κινητικότητα για σπουδές στα συνεργαζόμενα Ιδρύματα του εξωτερικού, που εκδόθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών όλων των υποψήφιων, παραθέτουμε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων με βαθμολογική κατάταξη.

Δείτε το σχετικό αρχείο