Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε η δράση Διεθνής Κινητικότητα (International Credit Mobility) που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και βασίζεται σε συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Χωρών του Προγράμματος (ΕΕ, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Τουρκία) και των Χωρών Εταίρων (χώρες εκτός ΕΕ) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις κατατίθενται από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης των χωρών του Προγράμματος έως 02/02/2017 στο ΙΚΥ/Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν στο Γραφείο Erasmus το αναλυτικό προτεινόμενο σχέδιο κινητικότητας έως τη Δευτέρα 16/01/2017, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην τεκμηρίωση των σημείων – κριτηρίων αξιολόγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σχετική ιστοσελίδα του ΙΚΥ  και την αντίστοιχη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής