Πρακτική άσκηση πάνω σε digital skills, ορίζεται κάθε πρακτική άσκηση στην οποία οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν κατάρτιση ή κάνουν πρακτική άσκηση σε τουλάχιστον μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

-Digital marketing (e.g. social media management, web analytics)
-Digital graphical, mechanical or architectural design
-Development of apps, software, scripts, or websites
-Installation, maintenance and management of IT systems and networks
-Cybersecurity
-Data analytics, mining and visualisation
-Programming and training of robots and artificial intelligence applications
-Generic customer support, order fulfilment, data entry or office tasks are not considered in this category

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job