Δικαιούχοι Προγράμματος

  • Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό (μέλη ΕΠ, ΕΡΔΙΠ, Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες) του ΤΕΙ Ηπείρου.

  • Υπήκοοι χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι πολίτες όλων των άλλων κρατών συμμετέχουν στο πρόγραμμα μόνο υπό τον όρο να είναι αναγνωρισμένοι ως μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας και αυτό να πιστοποιείται επίσημα.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης του προσωπικού δεν είναι δεσμευτικά, αλλά συντελούν στην κατάταξη των υποψηφίων σε λίστα προτεραιότητας για μετακίνηση.

Δίνεται προτεραιότητα στο εκπαιδευτικό προσωπικό:

  1. που θα μετακινηθεί για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus,

  2. που έχει πραγματοποιήσει τη διαδικασία υπογραφής Inter – Institutional Agreement με Ίδρυμα/τα του εξωτερικού πριν την υποβολή της αίτησής του στο πρόγραμμα,

  3. που έχει αναλάβει εργασίες που περιλαμβάνουν διεθνοποίηση – δικτύωση με ξένα Ιδρύματα (π.χ. Τμηματικοί Υπεύθυνοι Erasmus),

  4. που έχει γίνει αποδεκτό από το Ίδρυμα Υποδοχής και παρουσιάζει σημαντικά κίνητρα συμμετοχής στο Πρόγραμμα όπως τεκμηριώνεται στη Συμφωνία Κινητικότητας για Διδασκαλία.

  • Τηρείται λίστα επιλαχόντων, η οποία μπορεί αργότερα να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ακύρωσης μιας συμμετοχής ή πρόσθετης χρηματοδότησης.

Δύναται να απορριφθεί αίτηση του εκπαιδευτικού προσωπικού που επελέγη για μετακίνηση κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και ακύρωσε τη συμμετοχή του με καθυστέρηση.