Αίτηση Συμμετοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν την Αίτηση για Διδασκαλία στο Γραφείο Erasmus του ΤΕΙ Ηπείρου (Κτίριο Α΄, 1os όροφος, Κωστακιοί, 47100 Άρτα) εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην προκήρυξη.

Για να υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης της μετακίνησης, είναι απαραίτητη η ύπαρξη Συμφωνίας μεταξύ των Ιδρυμάτων (Inter-Institutional Agreement) σε ισχύ για το εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος και γραπτή πρόσκληση για διδασκαλία (e-mail ή επιστολή) από το Ίδρυμα υποδοχής.

Πριν την αναχώρηση

Το  εκπαιδευτικό προσωπικό που θα επιλεγεί πρέπει να καταθέσει έγκαιρα στο Γραφείο Erasmus του ΤΕΙ Ηπείρου:

  1. Άδεια απουσίας (συμμετοχής στο πρόγραμμα) εγκεκριμένη από τη Συνέλευση του Τμήματος.

  2. Τη Συμφωνία Κινητικότητας για Διδασκαλία, υπογεγραμμένο από τα δύο ιδρύματα.

  3. Τη Σύμβαση Κινητικότητας για Διδασκαλία, υπογεγραμμένη από τον μετακινούμενο και τον Πρύτανη του ΤΕΙ Ηπείρου.

  4. Κράτηση εισιτηρίου και ενδεικτικό κόστος εξόδων ταξιδίου.

Μετά την επιστροφή 

Οι μετακινούμενοι εντός 30 ημερών από την επιστροφή τους, θα πρέπει να καταθέσουν στο Γραφείο Erasmus του ΤΕΙ Ηπείρου:

  1. Βεβαίωση από το Ίδρυμα Υποδοχής στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία, όπου θα αναφέρεται η διάρκεια παραμονής, οι ημέρες πραγματοποίησης της διδασκαλίας και ο συνολικός αριθμός ωρών διδασκαλίας.

  2. Υλικό που παρήχθη ως απόρροια της διδασκαλίας στο Ίδρυμα Υποδοχής.

  3. Αποδεικτικά πληρωμής εισιτηρίων (απόδειξη πώλησης εισιτηρίων ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από αεροπορική εταιρεία, ταξιδιωτικό γραφείο κ.λπ.).

  4. Εισιτήρια μετακίνησης (ηλεκτρονικό print out ή άλλο έγγραφο με τα στοιχεία της πτήσης ή της μετακίνησης γενικά). Στην περίπτωση μετακίνησης αεροπορικώς, υποβάλλονται πρωτότυπες κάρτες επιβίβασης (boarding pass cards).

Οι συμμετέχοντες πρέπει επίσης να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά Τελική Έκθεση, μέσω διαδικτυακού (on-line) ερωτηματολογίου, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που θα λάβουν αίτημα για τη συμπλήρωση της εν λόγω έκθεσης.

Διάρκεια μετακίνησης

Η διάρκεια μπορεί να είναι από 2 ημέρες έως 2 μήνες, (δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες ταξιδίου). Απαιτούνται τουλάχιστο οκτώ (8) ώρες διδασκαλίας. Κατά την επιστροφή, οι δικαιούχοι θα συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο στο οποίο θα καταγράφουν τα βασικά αποτελέσματα της κινητικότητας.