Δικαιούχοι Προγράμματος

 • Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλο το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του ΤΕΙ Ηπείρου.

 • Υπήκοοι χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι πολίτες όλων των άλλων κρατών συμμετέχουν στο πρόγραμμα μόνο υπό τον όρο να είναι αναγνωρισμένοι ως μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας και αυτό να πιστοποιείται επίσημα

  .

Κριτήρια Αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης του προσωπικού δεν είναι δεσμευτικά, αλλά συντελούν στην κατάταξη των υποψηφίων σε λίστα προτεραιότητας για μετακίνηση.

 1. Ο υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν γνώση της γλώσσας, στην οποία θα γίνει η επιμόρφωση.

 2. Οι μετακινήσεις για επιμόρφωση θα γίνονται μέχρι εξαντλήσεως των κονδυλίων για κινητικότητα για επιμόρφωση.

 3. Τηρείται λίστα επιλαχόντων, η οποία μπορεί αργότερα να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ακύρωσης μιας συμμετοχής ή πρόσθετης χρηματοδότησης.

 4. Δίνεται προτεραιότητα στο προσωπικό:

 • που θα μετακινηθεί για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus,

 • που οι εργασίες του περιλαμβάνουν διεθνοποίηση – δικτύωση με ξένα Ιδρύματα (Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων – το κριτήριο επιβάλλεται από τις οδηγίες ΙΚΥ και Ε.Ε.),

 • που έχει γίνει αποδεκτό από το Ίδρυμα Υποδοχής και παρουσιάζει σημαντικά κίνητρα συμμετοχής στο Πρόγραμμ,

 • που έχει συμβάλλει στη διαδικασία υπογραφής Inter-Institutional Agreement με Ίδρυμα/τα του εξωτερικού πριν την υποβολή της αίτησής του στο πρόγραμμα.

 1. Δύναται να απορριφθεί αίτηση ατόμου που επελέγη για μετακίνηση κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και ακύρωσε τη συμμετοχή του με καθυστέρηση.

Δείτε την πρόσκληση για επιμόρφωση προσωπικού ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018