Αίτηση Συμμετοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν την Αίτηση για Επιμόρφωση στο Γραφείο Erasmus του ΤΕΙ Ηπείρου (Κτίριο Α΄, 1os όροφος, Κωστακιοί, 47100 Άρτα) εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην προκήρυξη.

Πριν την αναχώρηση

Το  προσωπικό που θα επιλεγεί πρέπει να καταθέσει έγκαιρα στο Γραφείο Erasmus του ΤΕΙ Ηπείρου:

  1. Άδεια απουσίας (συμμετοχής στο πρόγραμμα) εγκεκριμένη από τον κατά περίπτωση Προϊστάμενο του μέλους του προσωπικού.

  2. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης/εργασίας του Ιδρύματος Υποδοχής.

  3. Τη Συμφωνία Κινητικότητας για Επιμόρφωση.

  4. Τη Σύμβαση Κινητικότητας για Επιμόρφωση, υπογεγραμμένη από τον μετακινούμενο και τον Πρύτανη του ΤΕΙ Ηπείρου.

  5. Κράτηση εισιτηρίων και ενδεικτικό κόστος εξόδων ταξιδίου.

Μετά την επιστροφή 

Οι μετακινούμενοι εντός 30 ημερών από την επιστροφή τους, θα πρέπει να καταθέσουν στο Γραφείο Erasmus του ΤΕΙ Ηπείρου:

  1. Βεβαίωση από το Ίδρυμα Υποδοχής στο οποίο πραγματοποιήθηκε η επιμόρφωση, όπου θα αναφέρεται η διάρκεια της επιμόρφωσης στο εξωτερικό (Certificate of Staff Training).

  2. Αποδεικτικά πληρωμής εισιτηρίων (απόδειξη πώλησης εισιτηρίων ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από αεροπορική εταιρεία, ταξιδιωτικό γραφείο κ.λπ.).

  3. Εισιτήρια μετακίνησης (ηλεκτρονικό print out ή άλλο έγγραφο με τα στοιχεία της πτήσης ή της μετακίνησης γενικά). Στην περίπτωση μετακίνησης αεροπορικώς, υποβάλλονται πρωτότυπες κάρτες επιβίβασης (boarding pass cards).

Οι συμμετέχοντες πρέπει επίσης να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά Τελική Έκθεση, μέσω διαδικτυακού (on-line) ερωτηματολογίου, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που θα λάβουν αίτημα για τη συμπλήρωση της εν λόγω έκθεσης.

Διάρκεια επιμόρφωσης

Η διάρκεια της επιμόρφωσης συνιστάται να είναι πέντε (5) εργάσιμων ημερών και το πρόγραμμα του μετακινούμενου προσωπικού να περιέχει δραστηριότητες από την Δευτέρα έως την Παρασκευή.