Οι υποτροφίες που χορηγούνται από το ΙΚΥ, έχουν σκοπό να καλύψουν τις δαπάνες κινητικότητας, δηλαδή έξοδα ταξιδιού και δαπάνες διαβίωσης στη χώρα υποδοχής. Το ποσό της υποτροφίας διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ανώτατα ποσά αποζημίωσης ανά χώρα, όπως αυτά καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Διευκρινίσεις:

  1. Το ποσό της υποτροφίας – επιχορήγησης κατατίθεται εντός 30 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης επιχορήγησης Erasmus+ και πριν την ημερομηνία έναρξης της περιόδου κινητικότητας, στον προσωπικό λογαριασμό του μετακινούμενου στην Τράπεζα Πειραιώς.

  2. Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του μετακινούμενου προσωπικού (Τμήμα προέλευσης) και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας.

Σε περίπτωση που το τελικό ποσό κάλυψης δαπανών ταξιδίου είναι μικρότερο από αυτό που έλαβε ο Συμμετέχων βάσει του παραπάνω πίνακα, δύναται να επιστραφεί το ποσό κάλυψης δαπανών ταξιδίου που υπολείπεται.

  1. Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη δαπανών διαβίωσης υπολογίζεται βάσει της διάρκειας διδασκαλίας (δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες ταξιδίου). H επιχορήγηση των ατομικών δαπανών καλύπτει και τις ημέρες μετακίνησης, μία ημέρα ακριβώς πριν τη πρώτη ημέρα δραστηριότητας που πραγματοποιείται στο εξωτερικό  και μία ημέρα ακριβώς μετά τη τελευταία ημέρα της δραστηριότητας που πραγματοποιείται στο εξωτερικό.

  2. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης και υποβολής της Τελικής Έκθεσης, το Ίδρυμα μπορεί να ζητήσει από τους συμμετέχοντες να επιστρέψουν μέρος ή ολόκληρο το ποσό της επιχορήγησης.