Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Τα ισχύοντα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία ολοκληρώθηκαν στο τέλος του 2013, και το νέο πρόγραμμα ERASMUS+ τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014.

Το νέο πρόγραμμα συνδυάζει όλα τα προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία όπως, μεταξύ άλλων, το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP) (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση» και πέντε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και τα προγράμματα συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες).

Για πρώτη φορά το Erasmus+ θα προσφέρει υποστήριξη στον αθλητισμό, ειδικά το μαζικό. Το νέο Πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την ειδική Δράση του Jean Monnet, που ενθαρρύνει τη διδασκαλία, την έρευνα και τη συζήτηση στους τομείς της ιστορίας, της πολιτικής, της οικονομίας και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Γιατί Erasmus+ 

Η Ευρώπη πρέπει να παρέχει στους πολίτες της με την εκπαίδευση δεξιότητες και τη δημιουργικότητα που χρειάζονται σε μια κοινωνία της γνώσης. Ο κόσμος μεταβάλλεται με ταχείς ρυθμούς και τα εκπαιδευτικά συστήματα χρειάζεται να εκσυγχρονιστούν υιοθετώντας νέες μεθόδους διδασκαλίας και εκμάθησης και να αγκαλιάσουν τις  νέες  ευκαιρίες που αναδύονται. Η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η μη τυπική μάθηση των νέων είναι καίριας σημασίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το πρόγραμμα Erasmus+ θα συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων.

Ποιος θα ωφεληθεί;

Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια άνθρωποι θα λάβουν υποστήριξη για σπουδές, εργασία ή εθελοντισμό στο εξωτερικό, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται 2 εκατομμύρια φοιτητές της ανώτατης εκπαίδευσης, 650.000 φοιτητές επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητευόμενοι, καθώς και περισσότεροι από 500.000 νέοι που θα συμμετάσχουν  σε προγράμματα ανταλλαγών ή εθελοντισμού στο εξωτερικό. Το νέο πρόγραμμα θα προσφέρει επίσης ένα μεγάλο εύρος χρηματοδοτικών δυνατοτήτων σε όλους τους οργανισμούς που ασχολούνται ενεργά με την τυπική και άτυπη εκπαίδευση και κατάρτιση, τη νεολαία και την άθληση. Θα παρέχει χρηματοδότηση για εργαζομένους στην εκπαίδευση και κατάρτιση, για νεαρούς εργαζομένους καθώς και για συμπράξεις μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, σχολείων, επιχειρήσεων και οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Μια νέα προσέγγιση στη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Το επταετούς διάρκειας πρόγραμμα Erasmus+ θα έχει προϋπολογισμό 14,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 40% υψηλότερο από τα σημερινά επίπεδα, ενώ ανάλογα αναμένεται να αυξηθεί και ο αριθμός των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του νέου προγράμματος. Το πρόγραμμα ERASMUS+ αποκρυσταλλώνει την ανάγκη για μεγαλύτερη απλοποίηση και αποδοτικότητα στο χρηματοδοτικό μηχανισμό. Ο νέος τρόπος χρηματοδότησης θα βασίζεται κυρίως σε κατ’ αποκοπή ποσά, με σκοπό να οδηγηθούμε σε έναν απλούστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο διαχείρισης του προγράμματος για τους δικαιούχους φορείς. Κάποιες δραστηριότητες που χρηματοδοτούνταν μέχρι τώρα θα σταματήσουν ενώ κάποιες άλλες θα υλοποιούνται κάτω από τη νέα δομή του ERASMUS+.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενοποιώντας το ευρύ φάσμα των διαφορετικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, προσδοκά να κάνει το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα περισσότερο προσβάσιμο και αποτελεσματικό για όλους.

Για περισσότερες πληροφορίες