Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που στοχεύει στη διεύρυνση του Προγράμματος στα άτομα με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητές της, ιδιαίτερα δε, στην εκπαίδευση. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες (φοιτητές και προσωπικό) αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία ατόμων, δεδομένου ότι πρέπει να υπερκεράσουν τις επιπλέον δυσκολίες που τους δημιουργεί το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν, ώστε να μετακινηθούν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+.

Δείτε τον πλήρη κατάλογο αναπηριών σύμφωνα με τον Νόμο υπ. Αριθ. 4186/2013 –ΦΕΚ 193/Τεύχος Α’/17.9.2013.

Το προσωπικό με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να υποβάλει Αίτηση πρόσθετης χρηματοδότησης στο Γραφείο Erasmus του ΤΕΙ Ηπείρου.

Πληροφορίες για την πρόσθετη χρηματοδότηση ατόμων με ειδικές ανάγκες

Για τις δυνατότητες πρόσθετης χρηματοδότησης που προσφέρονται στα άτομα με ειδικές ανάγκες επισκεφτείτε την αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ERASMUS προκειμένου να ακολουθηθεί η κατάλληλη διαδικασία.

Στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου υπαλλήλου του Γραφείο Εrasmus του ΤΕΙ Ηπείρου για τα άτομα με ειδικές ανάγκες:

Κοκκινέλη Αιμιλία: erasmus@teiep.gr
Τηλέφωνο: 26810 50544
Fax: 26810 50549