Δικαιούχοι Προγράμματος

Το Πρόγραμμα απευθύνεται στα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων), Ε.ΔΙ.Π, Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς συνεργάτες, Πανεπιστημιακούς Υπότροφους του ΤΕΙ Ηπείρου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υπήκοοι επιλέξιμων χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (τα 28 κράτη – μέλη της Ε.Ε. και οι χώρες: Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Τουρκία και ΠΓΔΜ). Οι πολίτες όλων των άλλων κρατών συμμετέχουν στο πρόγραμμα μόνο υπό τον όρο να είναι αναγνωρισμένοι ως μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας και αυτό να πιστοποιείται επίσημα.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης του προσωπικού δεν είναι δεσμευτικά, αλλά συντελούν στην κατάταξη των υποψηφίων σε λίστα προτεραιότητας για μετακίνηση.

Δίνεται προτεραιότητα στο εκπαιδευτικό προσωπικό:

  1. που ανήκει στην κατηγορία των Α.Μ.Ε.Α βάσει του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013)
  2. που θα μετακινηθεί για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus
  3. που συμμετέχει στην υλοποίηση – προώθηση του προγράμματος Erasmus (Τμηματικά Υπεύθυνοι Erasmus)
  4. που είναι (i) μέλος ΔΕΠ, (ii) Ε.ΔΙ.Π, (iii) Επιστημονικός και Εργαστηριακός συνεργάτης, (iv) Πανεπιστημιακός υπότροφος
  5. που διαθέτει πιστοποιητικό που αποδεικνύει υψηλότερο επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας (επίπεδα Γλωσσομάθειας σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς: Β2,C1, C2)

Οι μετακινήσεις για διδασκαλία θα πραγματοποιούνται μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων.

Τηρείται λίστα επιλαχόντων, η οποία μπορεί αργότερα να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ακύρωσης μιας συμμετοχής ή πρόσθετης χρηματοδότησης.

Δύναται να απορριφθεί αίτηση του εκπαιδευτικού προσωπικού που επελέγη για μετακίνηση κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και ακύρωσε τη συμμετοχή του με καθυστέρηση.