Αίτηση Συμμετοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν την Αίτηση για Διδασκαλία στο Γραφείο Erasmus του ΤΕΙ Ηπείρου (Κτίριο Α΄, 1os όροφος, Κωστακιοί, 47100 Άρτα) εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην προκήρυξη.

Για να υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης της μετακίνησης, είναι απαραίτητη η ύπαρξη Συμφωνίας μεταξύ των Ιδρυμάτων (Inter-Institutional Agreement) σε ισχύ για το εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος και γραπτή πρόσκληση για διδασκαλία (e-mail ή επιστολή) από το Ίδρυμα υποδοχής.

Πριν την αναχώρηση

Τα μέλη ΔΕΠ που θα επιλεγούν πρέπει να καταθέσουν έγκαιρα στο Γραφείο Erasmus του ΤΕΙ Ηπείρου:

  1. Έγκριση μετακίνησης – Άδεια απουσίας από τη Συνέλευση του Τμήματος
  2. Εντολή εκτός έδρας μετακίνησης υπογεγραμμένη από τον Πρύτανη
  3. Τη Συμφωνία Κινητικότητας για Διδασκαλία, με κατάλληλα συμπληρωμένο το πεδίο που αφορά το τελικό πρόγραμμα διδασκαλίας (ημερομηνίες, ώρες, περιεχόμενο διδασκαλίας),  υπογεγραμμένη από τα ιδρύματα προέλευσης και υποδοχής
  4. Τη Σύμβαση  Επιχορήγησης σε τρία (3) αντίτυπα, υπογεγραμμένη από τον μετακινούμενο και τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο του προγράμματος.
  5. Αποδεικτικό κράτησης εισιτηρίου και ενδεικτικό κόστος εξόδων ταξιδίου.

Μετά την επιστροφή 

Οι μετακινούμενοι εντός 30 ημερών από την επιστροφή τους, θα πρέπει να καταθέσουν στο Γραφείο Erasmus του ΤΕΙ Ηπείρου:

  1. Βεβαίωση από το Ίδρυμα Υποδοχής στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία (Staff Mobility Report), με την περιγραφή των δραστηριοτήτων, το χρονικό διάστημα και το συνολικό αριθμό ωρών διδασκαλίας (τουλάχιστον 8 ώρες).

  2. Εισιτήρια μετακίνησης (ηλεκτρονικό print out ή άλλο έγγραφο με τα στοιχεία της πτήσης ή της μετακίνησης). Στην περίπτωση μετακίνησης αεροπορικώς, υποβάλλονται πρωτότυπες κάρτες επιβίβασης (boarding pass cards)

  3. Αποδεικτικά πληρωμής εισιτηρίων (απόδειξη πώλησης εισιτηρίων ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από αεροπορική εταιρεία, ταξιδιωτικό γραφείο κ.λπ.)

Οι συμμετέχοντες πρέπει επίσης να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά Τελική Έκθεση, μέσω διαδικτυακού (on-line) ερωτηματολογίου, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που θα λάβουν αίτημα για τη συμπλήρωση της εν λόγω έκθεσης.

Διάρκεια μετακίνησης

Η μετακίνηση για διδασκαλία μπορεί να διαρκέσει από δύο (2) εργάσιμες ημέρες (ελάχιστο) έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες (μέγιστο). Oι ημέρες του Σαββάτου και της Κυριακής δεν υπολογίζονται ως εργάσιμες ημέρες εκτός εάν το Ίδρυμα υποδοχής το ορίσει με σαφήνεια εκ των προτέρων.

Η μετακίνηση για διδασκαλία θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως 30 Σεπτεμβρίου.