Δικαιούχοι Προγράμματος

  • Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλα τα μέλη ΔΕΠ και τα μέλη διοικητικού προσωπικού του ΤΕΙ Ηπείρου.

  • Υπήκοοι επιλέξιμων χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (τα 28 κράτη – μέλη της Ε.Ε. και οι χώρες: Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Τουρκία και ΠΓΔΜ). Οι πολίτες όλων των άλλων κρατών συμμετέχουν στο πρόγραμμα μόνο υπό τον όρο να είναι αναγνωρισμένοι ως μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας και αυτό να πιστοποιείται επίσημα.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Ο υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση της γλώσσας, στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επιμόρφωση.

Δίνεται προτεραιότητα στο προσωπικό:

  • που ανήκει στην κατηγορία των Α.Μ.Ε.Α βάσει του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013)
  • που θα μετακινηθεί για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus

  • που συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος Erasmus (Τμηματικοί Υπεύθυνοι, μέλη διοικητικού προσωπικού αρμόδια για θέματα Erasmus)

  • που διαθέτει πιστοποιητικό που αποδεικνύει υψηλότερο επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας (επίπεδα Γλωσσομάθειας σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς: Β2,C1, C2)

Οι μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων.

Θα τηρηθεί λίστα επιλαχόντων, η οποία μπορεί αργότερα να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ακύρωσης μιας συμμετοχής ή πρόσθετης χρηματοδότησης.

Δύναται να απορριφθεί αίτηση ατόμου που επελέγη για μετακίνηση κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και ακύρωσε τη συμμετοχή του με καθυστέρηση.