Η καταβολή επιχορήγησης συμβάλει στην κάλυψη δαπανών ταξιδίου και διαβίωσης της περιόδου διαμονής στο εξωτερικό. Το ποσό της επιχορήγησης διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ανώτατα ποσά αποζημίωσης ανά χώρα, όπως αυτά καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το ποσό της επιχορήγησης περιλαμβάνει:

1. κάλυψη των δαπανών ταξιδίου – υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως μεταξύ του τόπου προέλευσης του μετακινούμενου προσωπικού και του τόπου διεξαγωγής των δραστηριοτήτων επιμόρφωσης στο εξωτερικό. Η επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδιού περιλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησης προς και από τον τελικό προορισμό. Οι μετακινούμενοι πρέπει σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιούν τον οικονομικότερο τρόπο μετακίνησης.

Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή απόστασης, εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

2. κάλυψη ατομικών δαπανών ανά ημέρα παραμονής για επιμόρφωση στο εξωτερικό – καθορίζεται αυτόματα ανάλογα με τη χώρα προορισμού

3. κάλυψη ατομικών δαπανών για έως δύο (2) ημέρες ταξιδιού για τη μετακίνηση του προσωπικού (ισχύει στην περίπτωση που η μετακίνηση πραγματοποιείται ακριβώς μια ημέρα πριν και μια ημέρα μετά τη δραστηριότητα στο φορέα του εξωτερικού)

Το εκτιμώμενο ποσό της επιχορήγησης κατατίθεται στον προσωπικό λογαριασμό των μετακινούμενων στην Τράπεζα Πειραιώς, σε ποσοστό 80% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης πριν την μετακίνηση (εφόσον το ΤΕΙ Ηπείρου λάβει τη χρηματοδότηση από το ΙΚΥ) και σε ποσοστό 20% με την ολοκλήρωση της κινητικότητας και την αποστολή στο Γραφείο Erasmus των απαραιτήτων δικαιολογητικών.

Η κατάθεση του πρωτότυπου Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης αλλά και η υποβολή της υποχρεωτικής διαδικτυακής (on line) Τελικής Έκθεσης του δικαιούχου (EU Survey) θεωρείται ότι συνιστούν αίτημα του δικαιούχου για καταβολή του υπολειπόμενου (20%) ποσού της επιχορήγησης.