Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση (placement) σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, κέντρα κατάρτισης, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς του εξωτερικού.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και οι πρόσφατα απόφοιτοι. Οι απόφοιτοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για το διάστημα που διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα (πριν την απονομή του τίτλου του αντίστοιχου κύκλου σπουδών) και η μετακίνησή τους θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη του πρώτου έτους από την αποφοίτησή τους.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΚΡΑΤΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

  1. Οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων μονάδων (ο εξαντλητικός τους κατάλογος διατίθεται στον ιστότοπο http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm ).
  2. Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με στόχο  την  αποφυγή  πιθανής  σύγκρουσης  συμφερόντων  ή/και διπλής χρηματοδότησης).

Διάρκεια Κινητικότητας

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές ή πρακτική άσκηση σε όλους τους κύκλους σπουδών, συνολικά 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών (π.χ. 12 μήνες κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, 12 μήνες κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών και 12 μήνες κατά τη διάρκεια του διδακτορικού τους).

Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (σπουδές ή πρακτική άσκηση).

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ μπορούν να μετακινηθούν οι πρόσφατοι απόφοιτοι για πρακτική άσκηση στο πρώτο χρόνο της αποφοίτησής τους. Η διάρκεια μετακίνησής τους για πρακτική άσκηση συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, κατά την διάρκεια του οποίου αιτούνται.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια περίοδο πρακτικής άσκησης μετά την απόκτηση του πτυχίου τους, σε επιχείρηση ή οργανισμό σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να απευθυνθούν στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων/Erasmus του ΤΕΙ Ηπείρου όπου θα καταθέσουν αίτηση, κατά το τελευταίο έτος σπουδών τους και πριν την απόκτηση του πτυχίου τους.

Σημειώνεται ότι τόσο η αίτηση όσο και η επιλογή των φοιτητών που θέλουν να μετακινηθούν ως πρόσφατοι απόφοιτοι πρέπει να γίνει όσο έχουν τη φοιτητική ιδιότητα!!

Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για σπουδές ή πρακτική άσκηση με το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (LLP Erasmus), μπορούν να μετακινηθούν στο Erasmus+ μέχρι το ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, συνυπολογίζοντας στο διάστημα αυτό τη διάρκεια της προηγούμενης μετακίνησης.

Το ίδιο ισχύει και για τους zero grant φοιτητές.

Δείτε αρχείο με φορείς / επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση

Πληροφορίες από το ΙΚΥ για την πρακτική άσκηση φοιτητών θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.iky.gr/images/F.A.Q.PLACEMENTS-HEIs.pdf

  1. Αίτηση
  2. Έγγραφο αποδοχής από το φορέα πρακτικής άσκησης
  3. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Ηπείρου
  4. Βιβλίο Πρακτικής
  5. Οδηγίες Συμπλήρωσης Βιβλίου Πρακτικής