Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν την Τυποποιημένη Αίτηση στο Γραφείο Erasmus του ΤΕΙ Ηπείρου με τα συνημμένα πρόσθετα δικαιολογητικά:

 1. Αποδεικτικό  αποδοχής  από  τον  φορέα  υποδοχής  όπου  αναφέρεται το διάστημα της πρακτικής άσκησης.

 2. Αναλυτική βαθμολογία με τον Μ.Ο. της βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματος.

 3. Βεβαίωση έγκρισης ή ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης από τη Γραμματεία του Τμήματος.

 4. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας.
 5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Πρέπει να επισημανθεί ότι οι φοιτητές εξασφαλίζουν την θέση τους με αυστηρή σειρά προτεραιότητας που κατοχυρώνεται από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της έγκυρα συμπληρωμένης αίτησης και του αποδεικτικού αποδοχής από τον φορέα υποδοχής (π.χ. ηλεκτρονική αλληλογραφία με φορέα, βεβαίωση από φορέα) όπου θα αναφέρεται το διάστημα της πρακτικής άσκησης.

Πριν την αναχώρηση

Οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα πρέπει πριν τη μετακίνηση τους να υποβάλλουν τα παρακάτω έγγραφα στο Γραφείο Erasmus:

 1. Σύμβαση φοιτητή
 2. Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης και Δέσμευσης Ποιότητας
 3. Βεβαίωση αποδοχής του οργανισμού – φορέα υποδοχής
 4. Φωτοτυπία Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας – Ε.Κ.Α.Α. (ή ιδιωτική ασφάλιση υγείας στις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) ΚΑΙ ιδιωτική ασφάλιση για αστική ευθύνη & προσωπικό ατύχημα. (Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας υπάρχουν στις παρακάτω ιστοσελίδες: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=509&langId=el και http://www.ggka.gr/e111_main.htm)

 5. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου με τον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρούν στην Τράπεζα Πειραιώς

Η καταβολή της υποτροφίας γίνεται σε δύο δόσεις: λίγο πριν ή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την αναχώρηση του φοιτητή για το εξωτερικό, καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου το 80% του ποσού υποτροφίας που δικαιούται, εφόσον έχει κατατεθεί το ποσό της χρηματοδότησης από την Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ) στο ΤΕΙ Ηπείρου.

Με την Επιστροφή

Οι μετακινούμενοι φοιτητές εντός 30 ημερών από την επιστροφή τους θα πρέπει να καταθέσουν στο Γραφείο Erasmus:

 1. Βεβαίωση φορέα για ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης
 2. Έκθεση Πρακτικής Άσκησης (συμπλήρωση διαδικτυακού ερωτηματολογίου)

Οι φοιτητές υποβάλλουν την έκθεσή τους αναφορικά με τη δραστηριότητα μέσω διαδικτυακού (on-line) ερωτηματολογίου στο οποίο παρέχουν την ανατροφοδότησή τους με πραγματικές πληροφορίες, καθώς και το πως αξιολογούν οι ίδιοι την περίοδο δραστηριότητας στο εξωτερικό, την προετοιμασία της και το στάδιο που αφορά την παρακολούθηση της πορείας της δραστηριότητας. Τα Ιδρύματα Αποστολής δύναται να ζητήσουν από τους συμμετέχοντες που δεν υποβάλλουν τη σχετική αναφορά να επιστρέψουν μέρος ή ολόκληρης της επιχορήγησης που έλαβαν από κονδύλια της Ε.Ε.

Η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία λήξης της περιόδου κινητικότητας φοιτητή βεβαιώνονται, στην περίπτωση κινητικότητας για πρακτική άσκηση, μέσω του Πιστοποιητικού Πρακτικής Άσκησης. Ο δικαιούχος δύναται να επισυνάψει σχετική Βεβαίωση του φορέα πρακτικής.

Στη συνέχεια το Γραφείο Erasmus, μετά τον τελικό έλεγχο των δικαιολογητικών, καταθέτει το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας στον τραπεζικό λογαριασμό των υποτρόφων.