ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 1. Το Πρόγραμμα Erasmus+ απευθύνεται στους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο από τα Τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου.

 2. Στο πρόγραμμα Erasmus+ μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το Τμήμα τους για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης.

 3. Επίσης, μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση φοιτητές που έχουν πρόσφατα αποφοιτήσει (εντός του πρώτου έτους της αποφοίτησής τους) με την προϋπόθεση να έχει υποβληθεί και εγκριθεί η αίτησή τους όσο είναι ακόμα φοιτητές.

 4. Οι φοιτητές πρέπει να είναι Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα (δείτε την αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΙΚΥ)

 5. Οι φοιτητές με χώρα προέλευσης εκτός της Ελλάδας, που αιτούνται μετακίνηση  σε  Ίδρυμα  της  χώρας  προέλευσής  τους,  θα  έχουν  χαμηλή προτεραιότητα για επιλογή συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 1. Ο φοιτητής μπορεί να πραγματοποιήσει ΜΟΝΟ 2 περιόδους κινητικότητας Erasmus: μια για σπουδές και μια για πρακτική άσκηση. Σε κάθε περίπτωση η συνολική διάρκεια δε μπορεί να ξεπερνάει τους 12 μήνες (σπουδές και πρακτική).

 2. Ο φοιτητής πρέπει να έχει επαρκή γνώση της γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστο Β2) στην οποία θα γίνει η πρακτική άσκηση στην επιχείρηση/ οργανισμό υποδοχής.

 3. Οι φοιτητές εξασφαλίζουν τη θέση τους με αυστηρή σειρά προτεραιότητας που κατοχυρώνεται από την   ημερομηνία και ώρα κατάθεσης  έγκυρα συμπληρωμένης αίτησης και αποδεικτικού αποδοχής από το φορέα υποδοχής όπου θα αναφέρεται το διάστημα της πρακτικής άσκησης.

 4. Οι εγκρίσεις θα γίνονται μέχρι εξαντλήσεως των κονδυλίων.
 5. Σε περίπτωση ταυτόχρονης υποβολής αιτήσεων για τις οποίες δεν επαρκούν τα διαθέσιμα κονδύλια, προηγείται ο φοιτητής που έχει το μεγαλύτερο Μέσο Όρο. Εάν σημειωθεί ισοψηφία προηγείται ο φοιτητής που έχει περάσει το μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων. Εάν και πάλι σημειωθεί ισοψηφία προηγείται ο φοιτητής που έχει ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας.

 6. ΧΑΜΗΛΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ θα έχουν οι φοιτητές οι οποίοι: α) έχουν ήδη λάβει μέρος στο πρόγραμμα ERASMUS, β) έχουν τόπο καταγωγής και μόνιμης κατοικίας τους τη χώρα στην οποία θέλουν να μεταβούν με το πρόγραμμα ERASMUS, και γ) είχαν επιλεγεί κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και ακύρωσαν τη συμμετοχή τους με καθυστέρηση.

 7. Θα τηρηθεί λίστα επιλαχόντων φοιτητών, η οποία μπορεί αργότερα να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ακύρωσης μιας συμμετοχής ή πρόσθετης χρηματοδότησης.

 8. Δε γίνονται δεκτές οι αιτήσεις φοιτητών που έχουν  οικονομικές εκκρεμότητες με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Δείτε την πρόσκληση για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018

 1. Αίτηση
 2. Έγγραφο αποδοχής από το φορέα πρακτικής άσκησης
 3. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Ηπείρου
 4. Βιβλίο Πρακτικής
 5. Οδηγίες Συμπλήρωσης Βιβλίου Πρακτικής