Στα πλαίσια της κινητικότητας για Σπουδές προβλέπεται η καταβολή υποτροφίας που στόχο έχει να συμβάλει στην κάλυψη δαπανών ταξιδίου και διαβίωσης της περιόδου διαμονής στο εξωτερικό. Το ύψος της μηνιαίας υποτροφίας κινητικότητας φοιτητών (που χορηγεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών μέσω του ΤΕΙ Ηπείρου) κυμαίνεται, ανάλογα με τη χώρα υποδοχής (δείτε το αρχείο Επιχορήγηση φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση 2015 – 2016).

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή (1 μήνας = 30 ημέρες) που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα προορισμού.

Το τελικό ποσό επιχορήγησης για την περίοδο κινητικότητας καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών/ μηνών της κινητικότητας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 2.3 της Σύμβασης Επιχορήγησης Erasmus+, με το ποσό που ισχύει ανά χώρα υποδοχής. Στην περίπτωση των «μη συμπληρωμένων» μηνών, το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών του «μη συμπληρωμένου» μήνα με το 1/30 της μηνιαίας επιχορήγησης (άρθρο 3 σύμβασης επιχορήγησης Erasmus+).

Οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δικαιούνται προσαύξηση 100 Ευρώ ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές.

Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία, καθορίζονται οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες είναι τα ακόλουθα:

  • Φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα λαμβάνεται υπόψη το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα ως 9.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος

  • Φοιτητές που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το ατομικό εισόδημα ως 9.000 ευρώ το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.

  • Φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα λαμβάνεται υπόψη το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα ως 22.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος
  • Φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες και έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το ατομικό εισόδημα ως 9.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος

Σημειώνεται ότι ο παραπάνω κανόνας δεν ισχύει για τους φοιτητές που θα μετακινηθούν για πρακτική άσκηση!!

Περίοδος Κινητικότητας

(άρθρο 2 σύμβασης επιχορήγησης Erasmus+)

  • Ως ημερομηνία έναρξης κινητικότητας ορίζεται η πρώτη (1η) ημέρα κατά την οποία ο φοιτητής θα παρουσιαστεί στο Ίδρυμα υποδοχής. Σε περίπτωση που ο φοιτητής θα παρακολουθήσει γλωσσικά μαθήματα στο Ίδρυμα υποδοχής, ως 1η ημέρα θεωρείται η ημέρα έναρξης των γλωσσικών μαθημάτων του Ιδρύματος υποδοχής.

  • Ως ημερομηνία λήξης της περιόδου κινητικότητας ορίζεται η τελευταία ημέρα κατά την οποία ο φοιτητής πρέπει να είναι παρών στο Ίδρυμα υποδοχής.

  • Στην περίοδο κινητικότητας του φοιτητή στο εξωτερικό δεν περιλαμβάνονται οι ημέρες ταξιδίου.

  • Η περίοδος κινητικότητας υπολογίζεται σε ημέρες (1 μήνας = 30 ημέρες).

  • Ο φοιτητής δε μπορεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Erasmus (για σπουδές ή/και πρακτική άσκηση) πάνω από 12 μήνες (συνολικά).

Η διάρκεια σπουδών στο εξωτερικό δεν θα είναι μικρότερη από τρεις μήνες ή μικρότερη από τη διάρκεια ολοκλήρωσης ενός ακαδημαϊκού τριμήνου, ή μεγαλύτερη από ένα ακαδημαϊκό έτος, αλλά ούτε και μικρότερη από τη δηλωθείσα διάρκεια στη σύμβαση επιχορήγησης.

Η καταβολή της υποτροφίας γίνεται σε δύο δόσεις: λίγο πριν ή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την αναχώρηση του φοιτητή για το εξωτερικό, ή από την παραλαβή απόδειξης επιβεβαιωμένης άφιξης (Certification of Arrival), καταβάλλεται στο δικαιούχο προχρηματοδότηση που ισούται με το 80% του ποσού υποτροφίας που δικαιούται, εφόσον έχει κατατεθεί το ποσό της χρηματοδότησης από την Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ) στο ΤΕΙ Ηπείρου.

Αίτημα του δικαιούχου για καταβολή του υπολειπόμενου ποσού της υποτροφίας, εφόσον απαιτείται, θα θεωρείται ότι συνιστά η υποβολή του Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας (Transcript of Records), της Βεβαίωσης Διάρκειας Σπουδών και της ηλεκτρονικής υποβολής της Έκθεσης Σπουδών (δικαιολογητικά επιστροφής).

Δείτε επίσης την αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΙΚΥ

Επιχορήγηση φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση 2015 – 2016