Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση (placement) σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, κέντρα κατάρτισης, ερευνητικά κέντρα ή άλλους φορείς/οργανισμούς του εξωτερικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και πρόσφατα απόφοιτοι. Οι απόφοιτοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο διάστημα που διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα (πριν την απονομή του τίτλου του αντίστοιχου κύκλου σπουδών) και η μετακίνησή τους θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τη λήξη του πρώτου έτους από την αποφοίτησή τους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Από 2 μέχρι 6 μήνες (η μέγιστη διάρκεια εξαρτάται από τις αιτήσεις και τη χρηματοδότηση)

2. Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό μπορεί να πραγματοποιηθεί έως 30/09/2018

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 την τυποποιημένη αίτηση (βλ. Παράρτημα Α) στο Γραφείο Erasmus του ΤΕΙ Ηπείρου (Κτίριο Α΄, 1os όροφος, Κωστακιοί, 47150 Άρτα) αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση erasmus@teiep.gr (όλα τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή κατάλληλα υπογεγραμμένα), με τα συνημμένα πρόσθετα δικαιολογητικά:

  1. Αποδεικτικό αποδοχής από τον φορέα υποδοχής όπου αναφέρεται το διάστημα της πρακτικής άσκησης (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο  που δίνεται στο Παράρτημα Δ).
  2. Αναλυτική βαθμολογία με το Μέσο Όρο βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματος και την ημερομηνία έκδοσης
  3. Πιστοποιητικό/ά – αποδεικτικό/ά γνώσης ξένης/ων γλώσσας/ων
  4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  5. Βεβαίωση έγκρισης πρακτικής άσκησης ή ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης από τη Γραμματεία του Τμήματος

Δείτε το αρχείο της πρόσκλησης

  1. Αίτηση
  2. Έγγραφο αποδοχής από το φορέα πρακτικής άσκησης
  3. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Ηπείρου
  4. Βιβλίο Πρακτικής
  5. Οδηγίες Συμπλήρωσης Βιβλίου Πρακτικής