Αίτηση Συμμετοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν την Αίτηση για Επιμόρφωση στο Γραφείο Erasmus του ΤΕΙ Ηπείρου (Κτίριο Α΄, 1os όροφος, Κωστακιοί, 47100 Άρτα) εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην προκήρυξη.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Πρόσκληση για επιμόρφωση με το πρόγραμμα και τις ημερομηνίες επιμόρφωσης στην αγγλική γλώσσα, από το Ίδρυμα/φορέα υποδοχής (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή)
  • Πιστοποιητικό γνώσης της γλώσσας που θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα επιμόρφωσης

Πριν την αναχώρηση

Το  προσωπικό που θα επιλεγεί πρέπει να καταθέσει έγκαιρα στο Γραφείο Erasmus του ΤΕΙ Ηπείρου:

  1. Άδεια απουσίας από τη συνέλευση του Τμήματος ή τον κατά περίπτωση Προϊστάμενο του μέλους του προσωπικού (υπηρεσιακή άδεια).
  2. Εντολή εκτός έδρας μετακίνησης υπογεγραμμένη από τον Πρύτανη.

  3. Τη Συμφωνία Κινητικότητας για Επιμόρφωση με κατάλληλα συμπληρωμένο το πεδίο που αφορά το τελικό πρόγραμμα επιμόρφωσης (ημερομηνίες, ώρες, περιεχόμενο επιμόρφωσης),  υπογεγραμμένη από τα ιδρύματα προέλευσης και υποδοχής

  4. Τη Σύμβαση Επιχορήγησης σε τρία (3) αντίτυπα, υπογεγραμμένη από τον μετακινούμενο και τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο του προγράμματος

  5. Κράτηση εισιτηρίων και ενδεικτικό κόστος εξόδων ταξιδίου.

Μετά την επιστροφή 

Οι μετακινούμενοι εντός 30 ημερών από την επιστροφή τους, θα πρέπει να καταθέσουν στο Γραφείο Erasmus του ΤΕΙ Ηπείρου:

  1. Βεβαίωση από το Ίδρυμα/φορέα Υποδοχής με την περιγραφή των δραστηριοτήτων επιμόρφωσης και το χρονικό διάστημα της επιμόρφωσης στο εξωτερικό(Certificate of Staff Training).

  2. Εισιτήρια μετακίνησης (ηλεκτρονικό print out ή άλλο έγγραφο με τα στοιχεία της πτήσης ή της μετακίνησης). Στην περίπτωση μετακίνησης αεροπορικώς, υποβάλλονται πρωτότυπες κάρτες επιβίβασης (boarding pass cards).
  3. Αποδεικτικά πληρωμής εισιτηρίων (απόδειξη πώλησης εισιτηρίων ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από αεροπορική εταιρεία, ταξιδιωτικό γραφείο κ.λπ.).

Οι συμμετέχοντες πρέπει επίσης να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά Τελική Έκθεση, μέσω διαδικτυακού (on-line) ερωτηματολογίου, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που θα λάβουν αίτημα για τη συμπλήρωση της εν λόγω έκθεσης.

Διάρκεια επιμόρφωσης

Η επιμόρφωση μπορεί να διαρκεί από δύο (2) εργάσιμες ημέρες (ελάχιστο) έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες (μέγιστο). Oι ημέρες του Σαββάτου και της Κυριακής δεν υπολογίζονται ως εργάσιμες ημέρες εκτός εάν το Ίδρυμα /Φορέας υποδοχής το ορίσει με σαφήνεια εκ των προτέρων.